نحوه همکاري
نحوه همکاري

 • اعلام درخواست و ارسال فرمهاي مرتبط توسط شهرداري :
  1. دريافت و تکميل فرم معرفي نامه براي اعلام شماره حساب و نماينده شهرداري و ارسال آن به شرکت.
  2. دريافت و تکميل فرم تفاهم نامه با شهرداري ها و ارسال آن به شرکت در صورت نياز. (الزامي به ارسال فرم تفاهم نامه نبوده و بر حسب تصميم شهرداري محل صورت خواهد گرفت)
  3. ارسال فايل الکترونيکي لوگوي شهرداري و پايگاه داده‌ي محلي از طرف شهرداري در صورت وجود.
 • عمليات راه اندازي سيستم در شهرداري مورد تقاضا:
  1. ارسال اطلاعات شماره حساب اعلام شده به بانک عامل و دريافت شماره مرچنت و کد شبا و تعريف آن در سيستم عوارض ملي خودرو به منظور وصول عوارض به حساب شهرداري مورد نظر.
  2. انجام عمليات Convert اطلاعات و سوابق موجود محلي و انتقال آنها به سيستم عوارض ملي خودرو.
  3. تست درگاه پرداخت از طريق پرداخت 1000 ريالي و اخذ تاييده وصول مبلغ پرداخت شده به حساب شهرداري مورد نظر
  4. تهيه و دريافت ليست کاربران دفاتر مستقر در شهر مزبور به منظور ثبت نام جهت شرکت در دوره هاي آموزشي غير حضوري سامانه عوارض خودرو.
  5. اعطاي حق دسترسي متناسب با نوع کاربران سيستم، اعم از کارشناسان شهرداري، مديران وکاربران دفاتر خدمات الکترونيک و اينترنت پس از طي دوره هاي آموزش.